top of page
globalnetwork_h2.jpg

不断成长发展的实力伙伴

过去32年我们积累了许多顾客的信任和扎实的技术和生产基础,
未来我们会更加努力。 

map3.jpg

天津

东莞

深圳

板桥

大田1,2工厂

越南1,2工厂

生产基地

销售办事处

H.Q

R&D

为了满足顾客进军海外市场需求构建了全球最佳生产网络

.

.

.

pangyo_01.jpg

韩国板桥(HQ)

基地名称

地     址

电话号码

板桥事务所

9楼,A栋,35, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, South Korea

+82-31-8038-4710

设立形态

土地面积

位    置

建筑面积

设立日

职员数

韩国独资

7,391.3㎡

韩国京畿道城南市

4,428.89㎡

2014.04.01

47名

daejeon1-01.jpg

大田第一工厂

基地名称

地     址

电话号码

大田第一工厂

26-51, Gajeongbuk-ro, Yuseong-gu, Daejeon, South Korea

+82-42-360-1510

设立形态

土地面积

位    置

建筑面积

设立日

职员数

韩国独资

7,454.2㎡

韩国大田

1,094.4㎡

2003.01.20

92名

tainjin01-01.jpg

天津工厂

基地名称

地     址

电话号码

天津工厂

No3. Xingang Road, Shuanggang, Jinnan, Tianjin, China

+86-22-5822-2700

设立形态

土地面积

位    置

建筑面积

设立日

职员数

韩国独资

13,000㎡

中国天津市

7,800㎡

2000.05.23

180名

主要顾客

dongguan01-01.jpg

东莞工厂

基地名称

地     址

电话号码

东莞工厂

Chashan ind zone, Chashan, Dongguan, Guangdong, China

+86-769-8640-1070

设立形态

土地面积

位    置

建筑面积

设立日

职员数

韩国独资

19,600㎡

中国广东省东莞市

11,800㎡

2003.12.08

220名

主要顾客

vian01-01.jpg

越南工厂

基地名称

地     址

电话号码

越南1,2工厂

A11-Ba Thien 2 Industrial Park-Thien Ke Binh Xuyen - Vinh Phuc, Vietnam

+84-2113-816889

设立形态

土地面积

位    置

建筑面积

设立日

职员数

韩国独资

28,763㎡

越南永福省

25,313㎡

2017.04.13

1,440名

主要顾客

bottom of page